جهادی دیگر از مردم ایران

جهادی دیگر از مردم ایران

امسال بنا به فرمایش رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی

سال"جهاد اقتصادی" نامگذاری شده است.

 

 

 

این عبارت دو بعد را شامل میشود.

لفظ جهاد...و بالطبع اقتصاد.همانطور که در

دهه اخیر مشاهده شده فعالیت های بسیاری از حیث کمیت و

کیفیت در زمینه بهبود بخشیدن به اقتصاد کشور انجام شده که

در راس آن "هدف مند کردن یارانه ها" میباشد.

 

متن کامل را در اینجا بخوانید

لشکر سایبری

/ 0 نظر / 11 بازدید