جهادی دیگر از مردم ایران

جهادی دیگر از مردم ایران

امسال بنا به فرمایش رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی

سال"جهاد اقتصادی" نامگذاری شده است.

 

 

 

این عبارت دو بعد

را شامل میشود.لفظ جهاد...و بالطبع اقتصاد.همانطور که در

دهه اخیر مشاهده شده فعالیت های بسیاری از حیث کمیت و

کیفیت در زمینه بهبود بخشیدن به اقتصاد کشور انجام شده که

در راس آن "هدف مند کردن یارانه ها" میباشد.

 

کشور ایران

همانطور که بارها با تکیه بر اسلامو ولایت فقیه از

آزمایشهای متعدد سربلند بیرون آمده اینبار هم در برابر

تحریم های ریز و درشت دشمنان اسلام،تشیع و انقلاب، قد

برافراشته و باری دیگر توطئه های چند جانبه ی شر پرستان

را خنثی نموده...طی دو سال گذشته فعالیت هایی در کشور

صورت گرفت که دشمن را برای برخورد جدی تر به جوش

و خروش وا داشت...

...نو آوری هایی که در سال نوآوری و

/ 0 نظر / 8 بازدید