ما متصل به نام خدا ایستاده ایم

ما متصل به نام خدا ایستاده ایم

چون سرو سرفراز ورها ایستاده ایم

مابا صفیر چلچله بیعت نموده ایم

آتش شود زمین وهوا ایستاده ایم

قربانیان مسلخ عشقیم و منتظر

در وعده گاه سرخ منا ایستاده ایم

درشعر پایداری رندان پایدار

این است رمز حادثه : ما ایستاده ایم

/ 0 نظر / 20 بازدید